SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CM - บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย อังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย หลาน มู่ - ชิว กรรมการ
นาย อำนวย ยศสุข กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ
น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่