SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMC - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สันติ กีระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ
นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ
นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง รัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ
น.ส. สุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่