SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CSP - บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุภชัย ชัยสุพัฒน์ ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย กฤษดา ชัยสุพัฒน์ กรรมการ
นาย บรรเจิด สมเสม กรรมการ
พล.ต.ต. วิเชียร สมานพงษ์ กรรมการ
นาย จันทร์แรม อรรถกฤษณ์ ประธานกรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต. วิทวัส บูรณสมภพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่