SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการ
นาย โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ
นาย นริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปราโมทย์ อินสว่าง กรรมการอิสระ
นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่