SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DIMET - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พล.ต.ต. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย วิชัย วนวิทย์ รองประธานกรรมการบริษัท
นาย เหอจือ หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย เย่า ล่าง จาง กรรมการ
นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ
นาง อัญญา ถาวรนันท์ กรรมการ
นาย บุญโชค ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่