SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DUSIT - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อาสา สารสิน ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
  กรรมการ
นาง สินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ
นาง นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
นาย วินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ
นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่