SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EMC - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย รัฐชัย ภิชยภูมิ รองประธานกรรมการ
นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิริวิชัย กรรมการ
นาย พินิจ กานติกูล กรรมการ
นาย วชร ภักดีมณฑล กรรมการ
นาย ปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นางสาว เพรามาตร หันตรา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาว ทวีศรี วิกยาธิปัตย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
ดร. เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่