SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FPI - บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
นาง รวีวรรณ ม้าทอง ประธานกรรมการบริษัท
นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการ
นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อนันตชัย ยูรประถม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่