SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FPT - บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ชาย วินิชบุตร กรรมการ
นาย ปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
นาย อุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการ
นาย ชาลี โสภณพนิช กรรมการ
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง บุษยา มาทแล็ง กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่