SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FSS - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
นาย วราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย ช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ
นาย วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่