SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GEL - บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ
นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ
นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง พรรณี จารุสมบัติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่