SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GENCO - บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อัศวิน วิภูศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย บุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ
นาย ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ กรรมการ
นาย สหวัฒน์ โสภา กรรมการ
นาย อังคณี วรทรัพย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.ต. โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. นวรัตน์ อโนมะศิริ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ กรรมการอิสระ
นาง บุปผา กวินวศิน กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่