SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท
นาย วิทูร สุริยวนากุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาง วารุณี สุริยวนากุล กรรมการ
นาย นิธิ ภัทรโชค กรรมการ
นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการ
นาย บรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการ
นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่