SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการ
นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
นาย วุฒิกร สติฐิต กรรมการ
นาย ลวรณ แสงสนิท กรรมการ
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
นาย จีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ กรรมการ
นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สันติพงศ์ ธรรมปิยะ กรรมการอิสระ
นาง นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ
นาย เฉลิมพล เพ็ญสูตร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชาย มีเสน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่