SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
นาย วุฒิกร สติฐิต กรรมการ
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ
นาย ลวรณ แสงสนิท กรรมการ
นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชาย มีเสน กรรมการอิสระ
นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่