SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HENG - บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาง สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการ
นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการ
นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล กรรมการ
น.ส. ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร กรรมการ
นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ กรรมการ
น.ส. วริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการ
นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่