SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HTECH - บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พีท ริมชลา ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
นาย นรวีร ช้างหลำ กรรมการ
นาย โสรัจ สุธนฐาน กรรมการ
นาง ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่