SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IIG - บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เพิ่มสุข สุทธินุ่น ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการ
นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา กรรมการ
นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ กรรมการ
นาง เกวลิน เลศะวานิช กรรมการ
นาย ไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่