SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IND - บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สุชาติ เกตุจินากูล กรรมการ
นาง พรลภัส ณ ลำพูน กรรมการ
นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ กรรมการ
น.ส. นันท์นภัส คงรอด กรรมการ
นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย โชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง นิภา มากประดิษฐ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่