SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ยอง ชอล ควอน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  กรรมการ
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
นาย ฮิโรคาซึ อจิม่า กรรมการ
นาย คยอง จิน ลี กรรมการ
นาย จอง คึน ปาร์ค กรรมการ
นาย เค จู แบค กรรมการ
นาย นพดล สระวาสี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย แมน เจ ลี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่