SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INSET - บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาย อัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ
นาย วิเชียร เจียกเจิม กรรมการ
นาย เกษม เตไชยา กรรมการ
นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่