SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IP - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อุดม คชินทร ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. สุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิช กรรมการ
น.ส. นภาภรณ์ เดชอัคราช กรรมการ
นาย ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่