SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

JTS - บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท
นาย ปริญญา สหพัฒน์สมบัติ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง นงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ
นาง นิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ
พล.ต.หญิง สุนันทา สิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
ว่าที่ ร.ต. อรรณพ สูทกวาทิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย รักษ์ อุณหโภคา กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่