SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KASET - บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ
นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
นาย พุทธกาล รัชธร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่