SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LOXLEY - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ
นาย สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ
นาย เฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  กรรมการ
นาย วสันต์ จาติกวณิช กรรมการ
นาย เพชร หวั่งหลี กรรมการ
นาย กฤษฎา ล่ำซำ กรรมการ
นาย หริส สูตะบุตร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
นาง ณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่