SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ รองประธานกรรมการ
นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ
นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ
นาย วิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ
นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ
นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่