SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MPIC - บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย วิชา พูลวรลักษณ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
นาย อภิชาติ คงชัย กรรมการ
นาย อภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ
นาย ธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่