SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MPIC - บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย วิชา พูลวรลักษณ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ
นาย อภิชาติ คงชัย กรรมการ
นาย ธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระ
นาย อภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ
นาย ธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่