SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NUSA - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สมคิด ศริ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการ
นาง ศิริญา เทพเจริญ กรรมการ
นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ
นาย ธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง สิรินงค์นาถ เพรียวพานิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย มานพ ถนอมกิตติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่