SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PPM - บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย จงเจตน์ บุญเกิด รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง กนกกร แทนไกรศร กรรมการ
นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ
นาย กานต์ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ
นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ กรรมการ
นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล กรรมการอิสระ
พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่