SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PSTC - บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท
นาย รัชชนันท์ ชานะมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ปรัชญา นิยมไทย กรรมการ
น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ กรรมการ
นาย ลือชัย สุดสาคร กรรมการ
พล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ กรรมการ
นาย สกุล พจนารถ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วรพงศ์ จำจด กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อโณทัย คุณาลัย กรรมการอิสระ
นาย ธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่