SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PTT - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการ
นาง เปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ
นาย สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ
นาย ดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ
นาย ดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ
นาย กฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่