SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RCL - บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ
นาย สุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ
นาย ฮอค เอง กัว กรรมการ
นาย ชาลี ชู กรรมการ
นาย วิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่