SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ROH - บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
นาย ศานิต อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ
นาย วิทวัส วิภากุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
น.ส. วิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
นาย อมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
น.ส. มนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ
นาย ธวัชชัย หนุนภักดี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่