SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
นาง พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ
นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ
นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
นาย วิทวัส เวชชบุษกร กรรมการ
นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง วรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ศุภกิจ อัศวชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่