SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SABINA - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ
นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. ดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์ กรรมการ
น.ส. วชิรวรรณ แย้มศรี กรรมการ
นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการ
น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ กรรมการ
นาย ยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย จักรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอิสระ
น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่