SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAK - บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการ
นาง จินตนา บุญสาลี กรรมการ
นาง โสภิดา สุกใส กรรมการ
นาง เรณู วิลาศรี กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภานผา กรรมการ
นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการ
นาง นันทนา สังขวิจิตร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่