SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SEAFCO-F - บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย เผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ
นาย กมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ
น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
นาย ซอร์ ซอร์ เอ้ กรรมการ
นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
นาย นิรันดร อัคราพิทักษ์ กรรมการ
นาย ศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมควร วัฒกีกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อภัย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่