SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SFP - บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย เทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท
นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
นาย ชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ
นาง นิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ
นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่