SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SKN - บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุวิทย์ ธนียวัน ประธานคณะกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ กรรมการ
นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ กรรมการ
นาย สงวน แสงวงศ์กิจ กรรมการ
นาย สุพจน์ มัสยามาศ กรรมการ
นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ กรรมการ
น.ส. กนกพร อารยะปราการ กรรมการ
น.ส. อรวรรณ แสงวงศ์กิจ กรรมการ
นาย ธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต. สัญชัย ไชยอำพร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่