SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย จรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง นิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ
นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการ
นาง ศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา กรรมการ
นาย วรพล โลพันธ์ศรี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เจริญพันธ์ พันธุมงคล กรรมการอิสระ
น.ส. ปัญจมา วิภามาส กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่