SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SQ - บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
นาย นพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย วิทวัส ศิริสรรพ์ กรรมการ
นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการ
นาย ชาลี รักษ์สุธี กรรมการ
นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง กิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ
นาย ประภาส วิชากูล กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่