SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SSC - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ
นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย สุจินต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ
นาย อวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ
นาย เลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ
นาย รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
นาง ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ
คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่