SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SSP - บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาย สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการอิสระ
นาย มนชัย พงศ์สถาบดี กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่