SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUC - บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
น.ส. ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ
นาย ชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
นาง จันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์ กรรมการ
นาย สุภกิจ พ่วงบัว กรรมการ
นาง พินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
นาย บวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
นาย นันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ
นาย นิติพันธุ์ ดารกานนท์ กรรมการ
นาง สุทธิมา ชำนาญเวช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิทวัส พฤฒิธำรง กรรมการอิสระ
นาย ชัย แจ้งศิริกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่