SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPER - บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย กำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล กรรมการ
น.ส. สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการ
น.ส. วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ
น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ
  รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
น.ส. วนิดา มัชฉิมานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่