SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย สมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
นาย ตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ราล์ฟโรเบิรต ไทย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่