SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SVT - บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย เวทิต โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย พิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาง อาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการ
นาย บุญชัย โชควัฒนา กรรมการ
นาง ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการ
นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการ
นาย กฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย จักร จุลเกียรติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่