SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TH - บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการบริษัท
นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปรีชา เลิศกมลมาศ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
  กรรมการอิสระ
นาย พงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ
นาง ปรียาพร กยาวัฒนกิจ กรรมการ
นาย สุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง วนิดา วรรณศิริกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
ม.ล. ภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่