SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THIP - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. นฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ
นาย เดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ
นาย ศิวนัส นาคทัต กรรมการ
นาย ฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
น.ส. ศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่