SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TMILL - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ
นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นาย ธนดล สุจิภิญโญ กรรมการ
นาย สุภสร ชโยวรรณ กรรมการ
นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นาย สมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เอนก คำชุ่ม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่