SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TOG - บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ
นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ
นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล กรรมการ
น.ส. วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการ
นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส กรรมการ
นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ
นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี กรรมการ
นาย บรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่